Közérdekű információk


 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Érettségi eredmények

Országos mérések eredményei

2017. évi országos kompetenciamérés eredménye

 


 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

9. szakgimnáziumi osztály:

Szakgimnáziumi osztályainkba az erdő, a természet, a vadászat iránt érdeklődő fiúk jelentkezését várjuk elsősorban, de lányok jelentkezését is szívesen fogadjuk.

Felvételi követelmények:

A jelentkező tanulóknak általános központi írásbeli felvételi dolgozatot kell írniuk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Iskolánkban szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

Iskolánkba történő felvételkor az általános iskolában tanult tantárgyak eredményeit is figyelembe vesszük az alábbiak szerint:

Tantárgy                                       Osztály

Magyar irodalom        5.         6.         7.         8. félév

Magyar nyelv               5.        6.          7.         8. félév

Idegen nyelv                5.        6.          7.         8. félév

Történelem                  5.         6.         7.         8. félév

Matematika                 5.         6.         7.         8. félév

Fizika                            –           –           7.         8. félév

Biológia                        –           –           7.         8. félév

Kémia                           –           –           7.         8. félév

A tanuló által elért összpontszámot a következőképpen számítjuk ki:

  • Magyar nyelv és matematika általános központi írásbeli felvételi dolgozatok pontszámait összeadjuk (max: 2*50 pont= 100 pont)
  • A fent felsorolt általános iskolai tantárgyak osztályzatait összegezzük és a kapott pontszámot megfelezzük (max: 26*5=130 pont/2= 65 pont)

S az így kapott összpontszám alapján történik a tanulók rangsorolása (max: 100 pont + 65 pont = 165 pont).

13. szakképző osztály:

Iskolánkban Erdészeti és vadgazdálkodási technikusokat képzünk.

Szakképző osztályainkba (NAPPALI, esti) azon érettségi vizsgát tett tanulók jelentkezését várjuk, akik egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A szakképző évfolyamra jelentkezőknek rendelkezniük kell érettségi bizonyítvánnyal, külön felvételi vizsgát nem tartunk. A képzést követően megszerzett szakmai képesítéssel erdő-, természetvédelmi és vadgazdálkodási technikusi munkakört lehet betölteni.

Amennyiben a jelentkező ágazati szakmai érettségivel (erdészet és vadgazdálkodás ismeretek) rendelkezik, a képzési idő egy év, a szakmai érettségi vizsgával nem rendelkezők számára a képzési idő két év.

 


A beiratkozásra meghatározott idő

2019. június 20. (13/2018. (VI. 14) EMMI rendelet szerint meghatározott időben)

 


A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma (2018-2019-es tanév)

9. évfolyam: 2 osztály
10. évfolyam: 2 osztály
11. évfolyam: 2 osztály
12. évfolyam: 2 osztály
13. évfolyam: 1 osztály

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Tandíjat, térítési díjat, vizsgadíjat a vonatkozó jogszabályok alapján meghozott igazgatói határozatban szereplő módon (részletekben v. egyben) és határidőig kell befizetni. A befizetés módja: készpénzben az iskola pénztárában, vagy postai csekken.

 


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskola hétköznapokon 6:00-tól 18:00 óráig tart nyitva.

 


Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Augusztus

27. Tantestületi megbeszélés
28. Javítóvizsga
31. Tanévnyitó értekezlet

Szeptember

01-02. Gólyatábor
03. Tanévnyitó ünnepély
11. SNI foglalkozások beindítása
21. OKTV jelentkezés
17. Szakkörök beindítása
17. BTM-N foglalkozások, korrepetálások beindítása
26-27-28. XXVI. Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő

Október

2. NAK Pályaorientációs rendezvény
01-05. Megemlékezés az aradi vértanúkról
06. 0. Öregdiák Találkozó
10-11-12. Dr. Szepesi László Emlékverseny –
13. Szakmai nap – Pályaorientációs nap (1. tanítás nélküli munkanap)
okt. közepe Középiskolások Csongrád Megyei Horgászversenye – őszi forduló
18. Megemlékezés október 23-ról
18.-19.-20. Pályaválasztási Napok
10.29.-11.02. ŐSZI SZÜNET

November

6. Diákközgyűlés (kedd)
07. Nyílt nap (szerda)
10. Munkanap-áthelyezés miatti munkanap (nov.2)
23. SZMK-ülés, szülői értekezlet, szaktanári fogadóóra

December

1. (2. tanítás nélküli munkanap)
05. Nyílt Nap
06. Erdészavató
07. Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára (leendő 9. évfolyamos tanulók)
15. (3. tanítás nélküli munkanap)
21. Karácsonyi ünnepség (péntek)
12.24-01.02. TÉLI SZÜNET

Január

03-04. (4-5.Tanítás nélküli munkanap)
09. Nyílt Nap
18. Szalagavató bál
19. Leendő 9. évfolyamra jelentkezők írásbeli felvételi vizsgája
25. Osztályozó értekezlet; a tanév első félévének vége
28.-február 01. Ellenőrzők kiosztása

Február

15.Jelentkezés a május-júniusi érettségi vizsgára
15. Jelentkezés a május-júniusi képesítő vizsgára
15. Jelentkezés továbbtanulásra
18 – 22. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (február 25.)

Március

14.Megemlékezés márc.15-ről
15. Nemzeti ünnep
18-22. Fenntarthatósági témahét
22. Víz Világnapja rendezvénysorozat
22. SZMK-ülés, szülői értekezlet, szaktanári fogadóóra

Április

Szakmák Éjszakája
08. Kiss Ferenc-nap
09. Diáknap (6. tanítás nélküli munkanap)
15.-19. Megemlékezés a holocaust áldozatairól (április 16.)
18-23. Tavaszi szünet
20. Föld Napja
27. Ballagás

Május

1. Munka ünnepe
02. Osztályozó értekezlet (12. 13. évf.)
02. Utolsó tanítási nap 12.13. évfolyamon
06. Magyar érettségi írásbeli (7. tanítás nélküli munkanap)
07. Matematika érettségi írásbeli (8. tanítás nélküli munkanap)
08. Történelem érettségi írásbeli Délután, 12,00 órai kezdettel tanítunk
09. Angol nyelv érettségi írásbeli
10. Német nyelv érettségi írásbeli
13. Szakmai képesítő írásbeli
14. Biológia érettségi írásbeli
15. Szakmai érettségi írásbeli
16. Informatika érettségi írásbeli
17. Földrajz érettségi írásbeli
22. Madarak és fák napja
29. 10. évfolyamon: országos mérés: matematika, szövegértés

Június

03-07. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (június 04.)
05-13. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
10. Pünkösd
10.-11.-12. Szakmai képesítő szóbeli vizsgák
14. Osztályozó értekezlet
14. Tanévzáró ünnepély; utolsó tanítási nap
17.-18.-19.-20.-21.-22. Középszintű érettségi szóbeli vizsgák 12. évf.
20. Beiratkozás
Jún. 15- Tanulmányutak, tanulmányi kirándulások
Jún. 15- Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Július …. Erdésztábor, Horgásztábor

 


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A 2017-18-as tanév végén tanulmányi okok miatt 7 fő (2%) ment el az iskolánkból, 5 fő (1,7%) ismétli meg a tanévet a mi iskolánkban.

 


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli foglalkozások (Nkt. 46.§ (6))
A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon, és részt vegyen felzárkóztató órán, korrepetáláson, illetve a szakköri, sport- és diákköri csoportok munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozásokon).
A tanórán kívüli foglalkozások célja lehet a tanulmányi hátrányok csökkentése, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás illetve különböző az erdész-vadász szakmához kötődő érdeklődés, sportolási igények megvalósítása.
A tanórán kívüli meghirdetett foglalkozásokra október 1-jéig lehet jelentkezni írásban a foglalkozást vezető szaktanároknál.
A foglalkozásokra való jelentkezés után a foglalkozásokon való megjelenés kötelező.

 


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Középfokú oktatási intézményként nincs külön szabályozásunk a házi feladatokkal kapcsolatban.
A tanulmányi szakaszok kezdetén (tanév elején) a számonkérés legfontosabb tantárgyankénti követelményeit, a számonkérés módját, az értékelés szempontjait, az esetleges határ-időket a tanulókkal ismertetni kell.

 


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgák célja: azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni.

Tanulmányok alatti vizsgák
– osztályozó vizsgák (egész éves vagy féléves anyagból)
– különbözeti vizsgák (másik iskolából történő átvétel esetén az igazgató előírása alapján)
– javítóvizsgák
– pótló vizsgák

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI
Irodalom         szóbeli vizsga
Magyar nyelv  írásbeli + szóbeli vizsga
Történelem      szóbeli vizsga
Idegen nyelv   írásbeli + szóbeli vizsga
Matematika*   írásbeli + szóbeli vizsga
Biológia          írásbeli + szóbeli vizsga
Informatika     gyakorlati vizsga
Testnevelés     gyakorlati vizsga
Etika   szóbeli vizsga
Szakmai alapozó tárgyak       szóbeli vizsga
Szakmai elmélet         szóbeli vizsga vagy gyakorlati vizsga (szakképző évfolyamon)
Szakmai gyakorlat      szóbeli vizsga vagy gyakorlati vizsga

*-gal jelölt tantárgyak esetén, ha a tanuló az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítménye legalább elégséges, akkor a tanuló szóbeli vizsgát nem tesz. A tanuló vizsgájának érdemjegye az írásbeli vizsgarészre adott osztályzattal egyezik meg.

A vizsgatárgyak követelményrendszere

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag.
A szakmai munkaközösségek készítik el az iskolai vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli feladatlapjait, továbbá a feladatok megoldásához szükséges segédanyagokat és a javítási, értékelési útmutatókat, valamint a szóbeli vizsga kérdéssorait.
A tanulmányok alatti vizsgán kapott érdemjegyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság többi tagjával egyetértve határozzák meg.

Osztályozó vizsgát tehet
– az a tanuló, akinek a hiányzása miatt a teljesítménye a tanév során nem értékelhető egy vagy több tárgyból és a nevelőtestület a jogszabályi háttérnek megfelelően engedélyezi azt,
– az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni,
– a magántanuló.

Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló, aki olyan iskolából érkezik az intézményünkbe, ahol az adott (elsősorban szakmai) tantárgyból nem rendelkezik osztályzattal.

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, akinek a tanév végi osztályzata maximum három tantárgyból elégtelen. A javítóvizsgára kötelezett tanuló számára az adott év június 15-éig elérhetővé kell tenni az adott tantárgy(ak) javítóvizsgájának témaköreit (személyesen, postai úton, e-mailben stb.).

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki az osztályozó, javító vagy különbözeti vizsgától igazoltan távol marad.

Vizsgaidőszakok
Osztályozó vizsgát az iskola az első félév anyagából a félév utolsó napja előtti két tanítási hét során, a második félév (vagy az egész év anyagából) a tanév utolsó napját megelőző két tanítási hét során szervez. Március közepe, illetve április közepe az osztályozó vizsga időszaka azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségi vizsgát kívánnak tenni a tárgyév május-júniusi vizsgaidőszakában.
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.
Különbözeti vizsgát a félév utolsó napja előtti két tanítási hét során szervezünk.

 


Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9.A      33 fő
9.B      30 fő
10.A    23 fő
10.B    24 fő
11.A    29 fő
11.B    26 fő
12.A    22 fő
12.B    22 fő
13.       31 fő

 


Érettségi eredmények

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=202741

 


Országos mérések eredményei

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202741

 


2017. évi országos kompetenciamérés eredménye:

Mérési terület Évf. Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Az iskolában Országos Az 1. viszonyítási csoport A 2. viszonyítási csoport
neve eredménye neve eredménye
Matematika 10. Szakgimn. 1691 (1647;1733) 1647 (1646;1648) Szakgimn. 1620 (1618;1622) Közepes szg. 1584 (1581;1588)
Szöveg-értés 10. Szakgimn. 1634 (1602;1670) 1613 (1612;1614) Szakgimn. 1584 (1582;1586) Közepes szg. 1559 (1555;1562)

 

Mérési terület Évf. Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
2017 2016 2015 2014 2013
Matematika 10. Szakgimn. 1691 (1647;1733) 1721 (1669;1769) 1611 (1574;1641) 1587 (1551;1620) 1645 (1612;1680)
Szövegértés 10. Szakgimn. 1634 (1602;1670) 1675 (1636;1709) 1560 (1523;1602) 1567 (1544;1597) 1603 (1568;1644)

 

Skip to content