Aki 2013. szeptember 1. előtt kezdte meg a 9. osztályt

A 2014/2015-ös tanévben a 11. és 12. évfolyamok a régebbi OKJ alapján kezdték meg tanulmányaikat, így ez még 6 éves képzési rendszer, melyben az óratervek az alábbiak.

 

KÖZISMERETIS TÁRGYAK ÓRATERVE

Évfolyam 11. 12.
Hetek száma  36 32
  óra/hét óra/hét
1.  Irodalom 3 3
2.  Magyar nyelv 1 1
3. Történelem és állampolgári
ismeretek
2  2
4.  Társ.ismeretek és etika 1
5.  Idegen nyelv (angol/német) 4 4
6.   Matematika 3 3
7.   Rajz és vizuális kultúra 1
8.   Osztályfőnöki óra 1 1
9.   Testnevelés és sport 2 2
10.  Fizika
11.  Földünk és környezetünk
12.  Biológia
13.  Kémia
14.  Informatika
Közismeretis tárgyak összesen: 17 17

A TANULÓKNAK SZAKMAI TÁRGYBÓL NEM KELL ÉRETTSÉGI VIZSGÁT TENNIÜK, A RÉGI RENDSZERNEK MEGFELELŐEN 4 KÖTELEZŐ

– MAGYAR, MATEMATIKA, IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM

ÉS EGY SZABADON VÁLASZTOTT TÁRGYBÓL

 

A szakmai tantárgyak óraterve a következőképen néz ki a régi típusú 6 éves kifutó rendszerű képzésben.

SZAKMAI ELMÉLETI TÁRGYAK

 

Évfolyam 10. 11. 12. 2/14.
Hetek száma 36 36 32 32
óra/hét óra/hét óra/hét óra/hét
1.  Erdészeti állattan 2
2.  Növényismeret 3
3.  Termőhely ismeret 2
4.  Műszaki alapismeretek 2
5.  Ökológiai ismeretek
     és környezetvédelem  3
6.  Erdőművelés 3
7.  Erdőhasználattan 2
8.  Géptan 2
9.  Vállalkozási ismeretek 2
10. Erdőrendezés 2
11. Erdővédelem 2
12. Munka-, tűz és környezet- 1
      védelem
13.Vadállományszabályozás 2
14. Fafeldolgozás 2
15. Erdészeti informatika 1
Szakmai elméleti tárgyak        
összesen:    2  5 5 19

 

Szakmai gyakorlatok heti        
(orientációs, alapozó) 3 4 4 13
       
Évközi összefüggő gyakorlat       4
             
Szakmai óraszám összesen     5 9 9 36

 

*        A 2/14. évfolyamos tanulók a 2013/14-es tanévben tesznek utoljára moduláris rendszerű technikusi vizsgát.

 

*        A nyári összefüggő gyakorlat a 12. osztályt követően kötelező jellegű.

A tantárgyak neveire kattintva elérhető az adott tantárgy leírása.

Skip to content